ŞARTNAME


Kimler Başvurabilir?

1- Yüksek öğrenim kurumlarının Güzel Sanatlar Fakülteleri ve eş değer öğrenim kurumlarında moda tasarım ya da grafik tasarım bölümlerinde ikici sınıfı bitirmiş olmak ve öğrenimine devam etmek.

Katılımcıların Yükümlülükleri Nelerdir?

1- Firma tarafından iletişim araçları ile belirtilen temalarda hazırlanan portfolyoları en son 30 Nisan 2021 tarihinde teslim etmiş olmak.

2- Başvuruda belirtilen iki temadan birinin seçilerek A3 ebatında bir mood board hazırlamak,

3- Başvuru için seçilen temaya uygun 2021-2022 Sonbahar Kış sezonu dikkate alınarak, kadın kategorisinde dört model tasarımı hazırlamak (Model çizimlerinde teknik çizim ve artistik çizim yer alacaktır).

4- Projeye/yaz stajına tamamen kendi inisiyatifi ile katılmaya hak kazanan öğrenciler (katılımcılar); bu şartnamenin tamamında ve özellikle 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan/detayları verilen çalışma, koleksiyon ve portfolyolar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen her türlü hak ve fikri mülkiyet hükümlerini gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. a)Katılımcılar, bu proje kapsamında, bu şartnamenin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak sisteme yüklenmiş bulunan portfolyoların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere fikri mülkiyet hukukunu düzenleyen tüm mevzuata uygun olarak tüm yasal haklarının kendisine ait olduğunu beyan etmekte ve herhangi bir şekilde başka bir fikri mülkiyet iddiası ile karşılaşılır ise bundan doğabilecek tüm yasal sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.
b)Katılımcılar, bu proje kapsamında, bu şartnamenin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak sisteme yüklenmiş bulunan portfolyoların Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş’ ye ait sosyal medya hesapları, web site, dijital veya fiziksel broşür, kitapçık, sergi vb. mecralarda süresiz olarak yayınlanmasına onay vermiş olduğunu, bu kullanım şekli ticari bir amaç taşımadığından mali vb. herhangi bir hak talep etmeyeceğini maddedeki hususların anlamını açıkça kavramış olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
c)Katılımcılar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren şartname konusu portfolyolar ile üzerinde değişiklikler yapılmış olsa da değişikliğe uğramış hali ile bu portfolyoların tamamının Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş’ ye ait sosyal medya hesapları, web site, dijital veya fiziksel broşür, kitapçık, sergi vb. mecralarda süresiz olarak yayınlanmasına onay vermiş olduğunu, bu kullanım şekli ticari bir amaç taşımadığından mali vb. herhangi bir hak talep etmeyeceğini maddedeki hususların anlamını açıkça kavramış olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

5- Projeye/yaz stajına katılan öğrenciler gönderdikleri temalara uygun tasarımların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka mecrada tasarımların sergilenip sunulmadığını, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari anlamda kullanılmadığını, projeye katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru formlarını SUN TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. ne teslim etmeleri ile işbu Şartname ’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir. Öğrenciler, öncelikle kendi ülkelerinde geçerli bulunan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümleri başta olmak üzere, Türkiye’de yürürlükte bulunan ve yürürlüğe girecek olan iş sağlığı güvenliği, çalışma ve sorumluluk hukuku mevzuatına, fikri mülkiyet hukuku mevzuatına, kişisel verilerin korunması mevzuatına bire bir riayet edeceğini, bu hükme aykırılık halinde doğabilecek tüm zararlardan şahsen sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sun Tekstil ‘de bulunulan tüm zaman diliminde risk değerleme raporu ve acil durum planlarına riayet edilmesi de bu sorumluluğun kapsamına dahildir.

Katılımcılar, proje sürecinde, diğer katılımcılar ve firma ile ilgili olarak bu proje sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, proje haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Başvuru ne zaman?

Portfolyoları en son 30 Nisan 2021 tarihinde www.sundesignproject.com web sitesi üzerinden üzerinden paylaşmak.

Portfolyoların teslim kuralları nelerdir?

Değerlendirme nasıl yapılacak?

Portfolyo Değerlendirme Koşulları

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Katılımcılara sonuçlar 31 Mayıs 2021 tarihinde www.sundesignproject.com web sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Katılımcıların Kişisel Verilerinin İşlenme Şartları

Bu projeye dahil olan katılımcıların kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler ile kurul kararlarında belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak ve bu şartnamenin ekinde bulunan aydınlatma metni ile açık rıza metinleri uyarınca işlenmektedir.

AYDINLATMA METNİ İNDİR - AÇIK RIZA METNİ İNDİR


SPECIFICATION


Who Can Apply?

1- To have completed the second year and continue their education in fashion design or graphic design departments of Higher education institutions in Fine Arts Faculties and equivalent educational institutions.

What are the Obligations of Participants?

1. To submit the portfolios prepared on the themes specified by the communication tools by the company on April 30, 2021.

2. To prepare a mood board of A3 size by selecting one of the two themes mentioned in the application,

3. To prepare four models of women category considering the 2021-2022 Autumn Winter season according to the theme chosen for the application (Artistic drawing/Illustration),

4. Students (participants) who are eligible to participate in the project / summer internship on their own initiative; All kinds of rights, rights, and intellectual property rights mentioned below in relation to works, collections and portfolios, which are defined in all of this specification and especially in articles 1 and 2, have been accepted as irrevocable.
a) In this project, the participants declare that the portfolios loaded in the system in accordance with the principles set out in Articles 1 and 2 of this specification belong to all legal rights in accordance with all legislation regulating intellectual property law, in particular the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 and in any way if another intellectual property claim is encountered, it accepts all legal responsibilities that may arise from it.
b) Within the scope of this project, the social media accounts of Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. of the portfolios installed in the system in accordance with the principles set out in Articles 1 and 2 of this specification, web site, Digital or physical brochures, booklets, exhibitions, etc. it is approved to be published in the media for an indefinite period of time, this way of use does not have a commercial purpose, financial etc. they clearly understood the meaning of the matter in the article and accepted, declared and committed that they would not claim any rights..
c) The participants have made changes to the portfolio subject to the specification as of the date the results were announced, but the changes have been made and all of these portfolios have been made with Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. social media accounts, web site, digital or physical brochures, booklets, exhibitions, etc. it is approved to be published in the media for an indefinite period of time, this way of use does not have a commercial purpose, financial etc. they clearly understood the meaning of the matter in the article and accepted, declared and committed that they would not claim any rights..

5. The students who participate in the project/summer internship undertake that the designs that are suitable for the themes they send are their own, that they have been exhibited in another media before, that they have not been used in a professional manner, that they have not benefited from a professionally used design, that they have not been used in a commercial sense, that The participants have accepted all the issues stated in this charter by submitting the application forms to Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. The students agree and undertake that they will comply with the provisions of the health and safety legislation in their own countries, the occupational health safety, labor and liability law legislation, intellectual property law legislation, the protection of personal data, and that they will be responsible for all damages that may arise in case of violation of this provision. Compliance with risk assessment report and emergency plans is also included in the scope of this responsibility.

Participants agree, declare and undertake not to disclose to the third parties any information they have acquired during this project, and not to use it for any purpose other than the project.

When to apply?

To share the portfolios on the latest April 30, 2021 via www.sundesignproject.com website.

What are the delivery policies of portfolios?

How will the evaluation be made?

Portfolio Evaluation Criteria

When will the results be announced?

The results will be announced to the participants via the web site www.sundesignproject.com on May 31, 2021.

Terms of Processing Personal Data of Participants

The personal data of the participants included in this project are processed in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, the relevant regulations and communiqués, in accordance with the principles and rules set out in the board decisions and in the light text of the annex to this specification and the explicit consent text.

PERSONAL DATA PROCESSING DOWNLOAD - PROCESSING PERSONAL DATA DOWNLOAD